Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Tuuli Tiainen — Virve Välimäki

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

Ahdistaako nykyajan passiivinen elämäntyyli sinua? Haluatko edistää lasten terveyden lisäksi tarkkaavaisuutta, työrauhaa ja viihtyvyyttä päiväkotiryhmässä tai koulussa? Haluatko turvata lapsille paremman luku- ja laskutaidon kouluikää ajatellen?

Nyt arjen aktivoiminen ja liikunnallisen mallin antaminen on entistä helpompaa! Tuuli Tiaisen ja Virve Välimäen ”Lukuja liikkuen, tavuja touhuten” antaa siihen monipuoliset mahdollisuudet. Kirja on inspiroiva kokonaisuus, jossa teoria ja käytäntö kulkevat tiiviisti käsi kädessä.

Alkuun kirjassa kerrotaan käyttöohjeita, jonka jälkeen avataan lapsen kehitystä ja kokemusmaailmaa niiltä osin, mitkä vahvasti liittyvät kirjan lopun leikkiosioon. Kirjassa on huomioitu erityisesti esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitys ja kokemusmaailma, mutta itse leikit on helppo muokata sopivaksi nuoremmillekin.

Kirjan valtava monipuolinen leikkivalikoima painottaa niin oppimisvalmiuksia, äidinkieltä kuin matematiikkaa. Leikit on halutessaan todella helppo liittää päivittäiseen toimintaan, koska ne ovat mukavan lyhyitä, ne ei tarvitse isoa tilaa ja ne on nopea ja edullinen tapa lisätä liikettä päivään ilman sen suurempia valmisteluita.

Liikuntasuositusten täyttymisestä on paljon keskustelua: nykyajan lapsilla niitä tuntuu olevan vaikea saada täyttymään. On kuitenkin hyvin mahdollista saada ne toteutumaan päivähoidon henkilöstön avulla. Jo pelkästään 10 minuutin yhtäjaksoisella liikunnalla voidaan kartuttaa päivän liikuntasaldoa ja päästä lähemmäs liikuntasuositusten tavoitteita.

Tälläisiä ”liikunnallisia kymppi-minuuttisia” on todella helppo hyödyntää lapsiryhmässä kirjan monipuolisilla materiaaleilla ja ideoilla lukuisissa eri tilanteissa. Ne voidaan liittää aamu- ja päiväpiiriin tai ottaa osaksi isompaa ja pitkäkestoisempaa toimintaa. Ne voidaan helposti hyödyntää sisällä tapahtuvan toiminnan lisäksi myös ulkoilussa sekä erilaisissa siirtymis- ja odottelutilanteissa.


Lisäksi leikeissä on helppo ottaa lasten ikä ja taitotaso huomioon, kun kirjaan on ideoitu valmiit vinkkit leikkien helpottamiseen tai vaikeuttamiseen. Jokaisesta leikistä on kerrottu perusversio sekä eri aineisiin muunnettavia eriytyneempiä leikkiversioita. Leikkien kognitiiviset, motoriset ja sosioemotionaaliset tavoitteet on myös kirjoitettu valmiiksi, mikä helpottaa entisestään leikkien ottamista osaksi ryhmän toimintaa.

Materiaalilista nopeuttaa leikin valmistelua ja lisäksi kirjan liitteissä on valtava määrä erilaisia materiaaleja otettavaksi leikeissä suoraan käyttöön (leikki-, toiminta-, vuorokausi-, tehtävä, muoto-, numero-, liikunta-, tavu-, sana-, lause-, kirjainkortit yms.). Ideoita saa myös välinevarastosta, josta löytyy ohjeet erilaisten materiaalien valmistamiseen itse.

Kirjan ajatus liittää kielelliset harjoitukset liikkeeseen on todella toimiva monellakin tapaa. Ensinnäkin lapset oppivat varhaisia oppimisvalmiuksia sekä kielellisiä että matemaattisia valmiuksia juuri liikkumalla. Lapsi oppii tutkimalla ja kokemalla omalla kehollaan. Liike on siis oppimisen väline. Tärkeää on huomioida myös lapselle ominaiset tavat toimia sekä tyypilliset oppimistyylit moniaistisia kokemuksia unohtamatta.

Kirjan leikit ovat oivallisesti valikoitu lapsen oppimista ja kehityskaarta tukevaan järjestykseen. Lapsi tutustuu ensin omaan kehoonsa ja sen liikkeeseen ja vasta sen jälkeen alkaa oman kehonsa avulla tutustumaan ympäristöönsä (kielellinen, matemaattinen, sosioemotionaalinen maailma). Oppimisvalmiuksia painottavat leikit liittyvät omaan kehoon tutustumiseen, havaintomotoriikkaan ja käsitteiden harjoittelemiseen. Äidinkielessä aloitetaan omasta nimestä, kirjain- ja äännetason harjoituksista ja jatketaan yhdyssanoihin asti. Matematiikassa puolestaan käydään läpi luokittelua, vertailua, lukujonotaitoja, laskemista, mittaamista sekä muotoja.

Vaikka eri taidot kehittyvät osittain samaan aikaan ja päällekkäin, on liikkumistaitojen omaksuminen koko varhaiskehityksen perusta, joka vaikuttaa niin kognitiivisten kuin sosiaalistenkin valmiuksien ja taitojen kehittymiseen. Onhan liikkuminen tutkimisen, leikkimisen ja taiteellisen kokemisen lisäksi lapselle hyvin ominainen tapa toimia.

Motoriset valmiudet vaikuttavat vahvasti myös hienomotoriikan ja puheen kehitykseen, lukutaitoon ja muihin kognitiivisiin taitoihin sekä lisäksi keskittymiseen ja oppimiseen. Tämän vuoksi on sanomattakin selvää, miksi opetukseen on tärkeää yhdistää liikunnallisia ja toiminnallisia osioita.

Kieltä puolestaan tarvitaan kaikessa vuorovaikutuksessa ja oppimisessa, minkä vuoksi kielellisten valmiuksien oppiminen kulkee käsi kädessä motoristen valmiuksien kanssa. Kielellinen kehitys on puolestaan vahvasti yhteydessä leikkitaitojen, sosiaalisen, motorisen ja kognitiivisen kehityksen kanssa. Myös matemaattiset valmiudet opitaan itse kokemalla ja hahmottamalla, jolloin välineenä on juurikin oma keho.

Sosioemotionaaliset valmiudet ovat myös todella tärkeitä, koska ne ovat vahvasti kietoutuneet fyysisen, kognitiivisen ja kielellisen kehityksen kanssa. Kaikki taidot kehittyvät ympäristössä, jossa yksilö ja ympäristö ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehitys on ensiarvoisen tärkeää ryhmässä toimimiselle ja oppimiselle. Vahva itsetunto puolestaan luo perustan sosio-emotionaaliselle kehittymiselle, jossa leikki toimii parhaana välineenä sen saavuttamiseen.

Myös leikki on osa oppimista. Se on välttämätöntä sosioemotionaaliselle, sosiaaliselle, kognitiiviselle ja motoriselle kehitykselle. Leikki on lapselle vahvasti ominainen tapa toimia. Sen avulla lapsi hankkii tietoa ja kokemuksia, käsittelee omaksumiaan asioita ja tunteitaan. Leikki on mielekästä ja lasta motivoivaa toimintaa,jonka tuloksena lapsi oppii kuin huomaamaattaan uutta.

Kaikki opetus ja toiminta on tärkeää suhteuttaa lapsen kokemusmaailmaan parempien oppimismahdollisuuksien mahdollistamiseksi. Aikuisen tehtävänä on ohjata ajattelua aloittaen tutusta ja läheltä ja etenemällä kohti uutta ja erilaista. Lapsi tarvitsee paljon havaintoja, tietoa ja kokemuksia sekä aikuisen ohjausta ajatteluunsa ja oppimisen kehittymisen tueksi.

Oppimisesta puhuttaessa ei voi olla puhumatta samalla motivaatiosta. Lapselle voidaan tarjota virikkeitä motivaation sytyttämiseen ja ylläpitämiseen. Kun lapsi kokee asian itselleen tärkeäksi ja kiinnostavaksi, motivoituu hän asiaan kuin asiaan. Tämänkin takia lapsen kokemusmaailman ymmärtäminen on aikuiselle ensiarvoisen tärkeää lapsen osallisuuden vahvistamista unohtamatta.

Sosioemotionaaliset taidot linkittyvät myös motivaatioon, koska motivaation saavuttamiselle on vapauden ja osallisuuden tunteen lisäksi tärkeää kokea osaavansa ja kuuluvansa ryhmään. Myös tässä aikuisen rooli korostuu.

Erilaiset kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat, eri aistien käyttö ja liikkunnan linkittäminen oppimiseen vahvistaa motivaatiota ja se näkökulma kirjassa onkin huomioitu todella hyvin.

Kuten edellä on mainittu, myös liikkuminen on lapselle luontainen tapa toimia, mutta sen lisäksi se on myös hyvin motivoiva oppimistapa, joka vaikuttaa tutkitusti mm. tarkkaavaisuuteen. Hyvät motoriset taidot ovat yhteydessä myös parempaan luku- ja laskutaitoon. Lisäksi liikunta edistää kouluviihtyvyyttä ja työrauhaa.


Oppimisen ei pitäisi olla tylsää, ja tämän kirjan leikit ei sitä missään nimessä ole. Leikit vilisevät kapellimestareita, taikalaatikoita, kiiltomatoja, matkivia marakatteja, kehotaitureita, taikureita, hattutemppuja, pallomestareita, nerokkaita nappuloita yms, mitkä innostavat lapsia jo pelkän leikin nimen kuullessaan.

Omassa lapsiryhmässäni olemme leikkineet näitä leikkejä viikottain jo pitkään. Lapset kiirehtivät mukaan leikkimään ja ovat aina yhtä innostuneita, kun kerron, ettemme tänään aloitakaan esim. päiväpiirissä istuen.

Pidän kovasti tästä kirjasta juuri sen takia, että kirja ei ole pelkkä lista erilaisista leikeistä, vaan leikit ja niiden tavoitteet, on tarkoin mietitty lapsen kehitystä silmällä pitäen. Kirjan leikit tukevat tavoitteellisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista.

Kirja tarjoaa helpon ja monipuolisen mallin aktiivisesta ja liikunnallisesta oppimisesta ja toiminnasta niin aikuisille kuin myös sen myötä lapsille. Suosittelen lämpimästi!

Outi Kosunen
Takaisin muihin kirja-arvioihin>>

Tilaa kirja tästä>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.